Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Deklaracja dostępności 

Szkoła Podstawowa im. 27 WDP AK w Świeszynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły: https://spswieszyno.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej:2021-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Michał Wiech, biuro@mwprogress.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 720 800 716. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wyłączenia

 • Dokumenty pdf są skanowane bez możliwości rozpoznawania przez czytniki. Powodem jest fakt, iż są to dokumenty przesłane do szkoły w wersji tradycyjnej w celu udostępniania informacji na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-02-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Wiech.
 • E-mail: biuro@mwprogress.pl
 • Telefon: +48 720 800 716

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa im 27 WDP AK w Świeszynie
 • Adres: Świeszyno 6, 76-024 Świeszyyno
 • E-mail: szkola@spswieszyno.pl
 • Telefon: 943161225

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Świeszynie mieści się w 1 budynku.
Do budynku prowadzą trzy wejścia- od strony drogi, po prawej stronie budynku oraz od strony boiska. Wejście od strony boiska jest dostosowane do wjazdu na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.
Przed budynkiem zostaną wytyczone  miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych po zakończeniu budowy hali widowiskowo- sportowej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Strona internetowa szkoły nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
Strona zbudowana została w technologii responsywnej, dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content