Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

,,Fabryka Kompetencji Kluczowych”

W latach 2019- 2021w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie realizowany będzie projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej ,,Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Skierowany jest on do uczniów klas I- VI.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu podstawowym i ponadpodstawowym w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:

  1. Wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe;
  3. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Wsparciem zostanie objętych 47 uczniów Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. Udział uczniów  w projekcie jest bezpłatny.

Wartość całego programu dla naszej szkoły wynosi: 87 600,00 zł. Na wartość projektu składają się:

– koszt zakupu pomocy dydaktycznych: 10 000,00 zł

– koszt prowadzenia zajęć: 77 600,00 zł.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona o zakup sprzętu do prowadzenia zajęć terapeutycznych, mikroskopów, tablety.

W dniach od 4.11.2019r. do 8.11.2019r. szkoła prowadzić będzie  rekrutację uczestników do projektu. Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa   w projekcie „Fabryka Kompetencji Kluczowych” dla Szkoły Podstawowej  im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

Regulamin wraz  z załącznikami dostępny jest na stronie szkoły oraz w sekretariacie szkoły.  Wyniki rekrutacji wywieszone zostaną na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 8.11.2019r.   o godzinie 15.00
 
 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content