Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

,,Fabryka Kompetencji Kluczowych”

W latach 2019- 2021w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie realizowany będzie projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej ,,Fabryka Kompetencji Kluczowych”. Skierowany jest on do uczniów klas I- VI.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu podstawowym i ponadpodstawowym w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:

  1. Wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe;
  3. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Wsparciem zostanie objętych 47 uczniów Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie. Udział uczniów  w projekcie jest bezpłatny.

Wartość całego programu dla naszej szkoły wynosi: 87 600,00 zł. Na wartość projektu składają się:

– koszt zakupu pomocy dydaktycznych: 10 000,00 zł

– koszt prowadzenia zajęć: 77 600,00 zł.

W ramach projektu szkoła zostanie doposażona o zakup sprzętu do prowadzenia zajęć terapeutycznych, mikroskopów, tablety.

W dniach od 4.11.2019r. do 8.11.2019r. szkoła prowadzić będzie  rekrutację uczestników do projektu. Rekrutacja odbywa się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa   w projekcie „Fabryka Kompetencji Kluczowych” dla Szkoły Podstawowej  im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

Regulamin wraz  z załącznikami dostępny jest na stronie szkoły oraz w sekretariacie szkoły.  Wyniki rekrutacji wywieszone zostaną na szkolnej tablicy ogłoszeń w dniu 8.11.2019r.   o godzinie 15.00
 
 
Skip to content