Witaj na stronie Szkoły podstawowej w Świeszynie

Oddział Przedszkolny

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK 2018/2019
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie informuje, że posiadamy 2 wolne miejsca
w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019.

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świeszyno na rok szkolny 2018 / 2019.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne                            w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do  przedszkola, wójt gminy, wskaże rodzicom  oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w gminie Świeszyno:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
  oraz
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
 1. Kryteria naboru:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Świeszyno.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nadal dysponują wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w UCHWALE NR XXXIV/192/2017 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 23 lutego 2017 roku, w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Świeszyno.

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 ust.3  ustawy Prawo oświatowe, mają jednakową wartość.

 • W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
L.p.KryteriaLiczba punktów
Kryteria ustawowe 

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.Wielodzietność rodziny kandydataZgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

 

2.Niepełnosprawność kandydata
3.Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6.Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
7.Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe –

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

Lp.

 

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium
1Rodzice kandydata  mieszkają na terenie gminy Świeszyno 

10

Oświadczenie każdego rodzica o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie
2Kandydata, którego rodzeństwo, będzie kontynuowało edukację przedszkolną lub obowiązek szkolny, w której jest oddział przedszkolny, w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 

5

Oświadczenie rodzica
3Kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą 

5

Dokument potwierdzający zatrudnienie, potwierdzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni
4Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do jednej z placówek oświatowych na terenie gminy Świeszyno5Oświadczenie rodzica
     

III. Kontynuacja wychowania przedszkolnego:

Rodzice / prawni opiekunowie dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (art. 153 ust.2  Prawo oświatowe).

 1. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego
  w szkole:  
 • do rekrutacji na wolne miejsce  w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie przystępują dzieci 3- letnie ( rocznik 2015 ) i 4-letnie (rocznik 2014)
 • do rekrutacji w terminie od 19 luty do 09 marca 2018 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie gminy Świeszyno,
 • do rekrutacji na wolne miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole prowadzonej przez gminę Świeszyno przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2012) i 5-letnie (rocznik 2013).
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od placówki, której wybór jest najważniejszy (placówka pierwszego wyboru),
 • kwalifikowanie odbywa się do wskazanego oddziału przedszkolnego, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym oddziale przedszkolnym jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

Uwagi:

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

 1. Ważne terminy:
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych         w szkołachod 19 lutego do 9 marca 2018r.
Termin postępowania uzupełniającegood 5 do 12 czerwca 2018 r.

Do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o wielodzietności rodziny- kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego.

Oświadczenie każdego z rodziców kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego dot. zamieszkania na terenie gminy

Oświadczenie rodziców kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego, którego rodzeństwo, będzie kontynuowało edukację

Oświadczenie rodziców kandydata do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego, którego rodzeństwo uczęszcza do jednej z placówek

 

 1. Dokumenty do przedłożenia:
  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 ze zm.),
  2. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  3. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą   z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860).

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content