Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE OD 1 WRZEŚNIA 2020R.

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ               IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ W ŚWIESZYNIE OD   1 WRZEŚNIA 2020R.

ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrektora w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie od 1 września 2020 r.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 1. – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie;
 2. – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej                                        im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie;
 3. – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 4. – należy przez to rozumieć Gminę Świeszyno.

§ 3.

działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

ROZDZIAŁ 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYRKETORA

§ 4.

 1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
 2. Dyrektor:
  1. organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;
  1. współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;
  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie
   z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie Rejestru dezynfekcji                             i wietrzenia  pomieszczeń);
  1. dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;
  1. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;
  1. kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;
  1. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  1. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  1. informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce).
 3. do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

§ 5.

Zawieszenie zajęć

 1. Na podstawie § 18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny                                     w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
 4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
 5. organizuje jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
  w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);
 6. organizuje zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
 7. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 8. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
 9. ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
 10. zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
 11. uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
 12. ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
 13. uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:
  1. dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym;
  1. uczniów klas I- III;
  1. uczniów klasy IV;
  1. uczniów klas V- VII;
 14. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania uczniów i pracowników zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa                        w przestrzeni publicznej).

§ 6.

 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID- 19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.
 3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w kombinezon ochronny, maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie” wprowadzoną odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

§ 7.

 1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady mycia rąk oraz o obowiązku informowania                  o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
 2. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki, niezależnie od podstawy zatrudnienia, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk– instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. W Szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczone na odpady wytworzone w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki itp.).

§ 8.

 1. Dyrektor wprowadził w każdej sali, w której przebywają dzieci i uczniowie, Rejestry: dezynfekcji pomieszczeń i wietrzenia pomieszczeń.
 2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalił sposoby szybkiej
  i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 9.

 1. Szkoła pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
  w warunkach domowych.

§ 10.

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

 1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I- III są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Dzieci przyprowadzane są do szkoły przez rodziców lub inne upoważnione osoby                             z zachowaniem następujących zasad:
  1. 1 opiekun z dzieckiem;
  1. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1,5 m;
  1. rodzic nie wchodzi na teren szkoły, w drzwiach przekazuje dziecko pod opiekę pracownika, pamiętając o zachowaniu dystansu (w okresie adaptacyjnym rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klasy I mogą przebywać z dziećmi                 w szatni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności);
  1. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                   z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
 4. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.
 5. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
 6. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły:

– dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą bocznym wejściem od strony przedszkola,

– uczniowie klasy I- wejściem głównym,

– uczniowie klasy II- wejściem od strony boiska szkolnego,

– uczniowie klasy IV- wejściem głównym,

– uczniowie klas III oraz V- VII- wejściem od strony szatni.

 • W pomieszczeniach szatniowych może przebywać jednocześnie:

– w szatni dzieci przedszkolnych- 4 osoby,

– w szatni głównej- 5.

Uczniowie z klasy I przebierają się w sali nr 14 i pozostają tam pod opieką pracownika szkoły.

Uczniowie klasy II korzystają z szafek, znajdujących się obok sali nr 14, następnie udają się do swojej klasy- sali nr 17.

Uczniowie klasy IV przebierają się w sali nr 6.

 • Uczniowie oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
 • Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
 • Opuszczając jednostkę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje przy wejściu do budynku szkoły.

§ 11.

 1. Zajęcia dla danego oddziału odbywają się w wyznaczonych
  i stałych salach lekcyjnych:

– dzieci z oddziałów przedszkolnych- sala nr 4 i 5,

– klasa I- sala nr 14,

– klasa II- sala nr 17,

– klasa III- sala nr 24,

– klasa IV- sala nr 6,

– klasa V- sala nr 20,

– klasa VI- sala nr 16,

– klasa VII- sala nr 18.

 • Dla każdego oddziału klasy ustala się godziny przerw międzylekcyjnych, zgodnie
  z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
 • Od drugiej przerwy śródlekcyjnej uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
 • Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, a wietrzenie zapisywać w Rejestrze wietrzenia pomieszczeń.
 • W sali, w której przebywają dzieci,  należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

§ 12.

 1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.
 2. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka), wchodząc do szkoły, jest zobowiązana:
  1. do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
  1. do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
  1. do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać osoby                           z zewnątrz oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.
 3. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice, pracownicy i inne osoby z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała (36,6 – 37,0 ° C). W przypadku kataru i kaszlu, które są wynikiem alergii lub innej choroby przewlekłej, wymagane jest zaświadczenie od lekarza.
 4. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym.
 5. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
 6. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od rodziców uczniów oraz pracowników Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
 7. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników oraz uczniów.
 8. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód. W związku z powyższym rodzice albo inne osoby, które chcą spotkać się z nauczycielem lub Dyrektorem Szkoły, telefonicznie umawiają się na spotkanie i korzystają tylko ze strefy kontaktów z osobami z zewnątrz- gabinet nr 10.

§ 13.

Sala gimnastyczna

 1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier
  i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
 4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdym zajęciach.
 5. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania
  z sali gimnastycznej.

§ 14.

Szatnia

 1. W szkole znajdują się dwie szatnie: dla dzieci przedszkolnych i dla uczniów klas III- VII. Uczniowie klasy I przebierają się w sali nr 14, a uczniowie klasy II- korzystają z szafek szkolnych.
 2. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania
  z szatni szkolnej.

§ 15.

Zajęcia świetlicowe

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 2. Godziny prowadzenia zajęć świetlicowych wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 3. W świetlicy (ewentualnie w innych salach przeznaczonych odpowiednio na zajęcia świetlicowe) umieszcza się środki do dezynfekcji rąk/ jednorazowe rękawiczki.
 4. Dzieci, które chcą skorzystać ze świetlicy szkolnej, są zobowiązane dokładnie umyć ręce.
 5. Podczas przebywania w świetlicy zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.
 6. Pomieszczenie należy wietrzyć:
 7. codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
 8. nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
 9. za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.

7. Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani przez wychowawcę o zasadach prowadzenia zajęć świetlicowych.

§ 16.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Przy wejściu do biblioteki znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki.
 2. Każda osoba wchodząc do biblioteki jest zobowiązana zdezynfekować ręce/ ewentualnie umyć je.
 3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy dopilnowanie, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie/ ewentualnie umyły je.
 4. Biblioteka dostępna jest w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły.
 5. Przyjęte od ucznia książki, nauczyciel biblioteki odkłada na 2 dni na wydzielone półki                         w odrębnym miejscu/regale do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 6. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.
 7. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolonej.

§ 17.

Boisko szkolne

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów i dzieci (szczególnie w trakcie przerw międzylekcyjnych) z boiska szkolnego przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.
 2. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 3. Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 4. Korzystanie z boiska szkolnego podczas zajęć oraz w czasie przerw śródlekcyjnych jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci i uczniów w czasie trwania planowanych zajęć oraz przerw odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.

§ 18.

 1. Uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych zaraz po powrocie z boiska zobowiązane są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I- III po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.

§ 19.

Dowożenie uczniów do szkoły

 1. W przypadku dowożenia uczniów do jednostki autobusem szkolnym należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa.
 2. Liczba uczniów przewożonych autobusem jest ustalana z przewoźnikiem organizującym przejazd i nie może przekraczać liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze na przystanek autobusowy i powrót z przystanku odpowiadają  rodzice.
 4. Opiekę nad uczniami w czasie przejazdu z miejsca zamieszkania do szkoły i w drodze powrotnej sprawuje opiekun.
 5. Do obowiązków opiekuna należy ponadto:
 6. dopilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowanie przez uczniów miejsc                      w autobusie;
 7. zapewnienie bezpiecznego przewozu dzieci do i ze szkoły wg ustalonych tras i godzin;
 8. zwracanie uwagi na właściwe wysiadanie uczniów z pojazdu i przejście do szkoły lub miejsca zbiórki, skąd uczniowie rozchodzą się do domów;
 9. niedopuszczenie do przewozu uczniów w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrożenia.
 10. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili ewentualnego wyjścia uczniów z autobusu lub przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły, do chwili opuszczenia autobusu w miejscu zamieszkania uczniów.
 11. Opiekun przekazuje uwagi dotyczące zachowania się uczniów w autobusie Dyrektorowi Szkoły.
 12. Wszystkie osoby przebywające w szkolnym autobusie (z wyjątkiem kierowcy) muszą mieć zasłonięty nos i usta.

§ 20.

Organizacja spotkań oraz narad

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
 2. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych/ uchylonych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania rady pedagogicznej oraz spotkania z rodzicami realizowane  są w sposób zdalny,  to jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 21.

 1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.
 2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
 4. często myć ręce wodą z mydłem (należy bezzwłocznie umyć ręce po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu                            z toalety, przed wejściem do stołówki, świetlicy szkolnej);
 5. chronić siebie i innych podczas kichania i kaszlu;
 6. unikać dotykania oczu, nosa i ust;
 7. w przestrzeniach wspólnych należy zakrywać usta i nos.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.
 10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 12. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 22.

 1. Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I- III:
  1. zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  1. przy wejściu do szkoły przekazują dziecko pracownikowi szkoły, na zakończenie zajęć, korzystając z wideo domofonów, zgłaszają chęć odebrania dziecka;
  1. zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, zmierzyli dziecku temperaturę;
  1. zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać
   w domu);
  1. w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
 2. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
  i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się
  z lekarzem.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.
 6. Zobowiązuje się rodziców do odbierania telefonów ze szkoły. W razie braku możliwości odebrania telefonu, rodzic ma obowiązek jak najszybciej skontaktować się ze szkołą.

ROZDZIAŁ 6

ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 23.

Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub                                              112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

§ 24.

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
 3. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Zabronione jest przebywanie na terenie szkoły pracowników wykazujących objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.
 5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS
  (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
 6. Często myj ręce.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości- dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;

 • Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni.

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;

 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe.

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie, powinny być starannie dezynfekowane;

 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;

 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.

 Należy zachować co najmniej 1,5 metra odległości z osobą, z która rozmawiamy;

 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.

 Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;

 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu.

 Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj                            o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia                   z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;

 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

§ 25.

 1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną
  w szkole.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą
  o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

§ 26.

Pracownicy pedagogiczni

 1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  1. wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciele, w szczególności w oddziałach przedszkolnych i klas                   I- III, zobowiązani są przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć                  w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie,                   a nie lęku;
  1. wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
  1. zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III nauczyciel pomaga w tych czynnościach;
  1. sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć– dostępność środków czystości
   i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp;
  1. dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywali dystans społeczny;
  1. ustalenia z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  1. przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

§ 27.

Pracownicy niepedagogiczni

 1. Stanowisko pracy pracownika administracyjnego zorganizowane jest z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownik administracji zobowiązany jest do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się pracownikowi nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 4.  Pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania
  i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

§ 28.

1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie                                      z indywidualnym zakresem czynności, z uwzględnieniem wzmożonych  środków bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki).

2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do pomocy nauczycielom podczas odbierania dzieci                  i przekazywania ich pod opiekę nauczycieli, a także w czasie przekazywania pod opiekę rodzicom.

ROZDZIAŁ 7

ŻYWIENIE

§ 29.

 1. Szkoła zapewnia wyżywienie w formie cateringu dzieciom i uczniom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez firmę zewnętrzną.
 3. Posiłki dostarczane przez firmę zewnętrzną są w przechowywane przeznaczonych do tego pojemnikach i naczyniach.
 4. Uczniowie posiłki spożywają w stołówce.
 5. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy obsługi  dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

§ 30.

Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością

 1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:
 2. Właściwa higiena rąk;
 3. Higiena kasłania/kichania;
 4. Zasady bezpieczeństwa żywności;
 5. Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel)
 6. Pracownicy, mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:
 7. Przed rozpoczęciem pracy;
 8. Przed kontaktem z żywnością;
 9. Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
 10. Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 11. Po skorzystaniu z toalety;
 12. Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 13. Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
 14. Po kontakcie z pieniędzmi.

§ 31.

Dostawa i transport żywności

 1. Pracownicy odbierający posiłki przygotowane przez osoby z zewnątrz zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
 2. Pracownik odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę,  czy pojemniki transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania:
 3. są czyste, w dobrym stanie, nieuszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia
  i dezynfekcji;
 4. zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem;
 5. nie używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być źródłem zanieczyszczenia;
 6. poddane zostały całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane do transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności.

§ 34.

Zasady organizacji stołówki szkolnej

 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 3. Stołówka zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 4. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 5. uczniowie szkoły;
 6. pracownicy szkoły.
 7. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności,                       a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:
 8. zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;
 9. stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/ używania płynu dezynfekującego;
 10. regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;
 11.  utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 12. Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo – odrębnie dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VII, zgodnie z harmonogramem opracowanym                 w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z żywienia w Szkole
 13. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.
 14. Zakazuje się nadmiernego poruszania się uczniów w stołówce.
 15. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
 16. Jeśli dzieci, przechodząc do Sali, dotykały np. poręczy schodów, należy przejść z nimi do łazienki i dopilnować, by dokładnie umyły ręce wodą z mydłem (lub zdezynfekowały ręce).
 17. Nauczyciel pełniący dyżur w stołówce jest zobowiązany:
 18. pełnić nadzór nad uczniami;
 19. pilnować, aby uczniowie zachowywali od siebie dystans oraz nie przemieszali się w nieuzasadniony sposób po pomieszczeniu;
 20. przypilnować, aby uczniowie przed wejściem i po wyjściu ze stołówki dokładnie umyli ręce woda z mydłem, zgodnie z instrukcją poprawnego mycia rąk (lub zdezynfekowali ręce);
 21. upewnić się że stołówka jest przygotowana do wpuszczenia grupy;
 22. wprowadzić dzieci jedno za drugim do stołówki- nie należy ustawiać dzieci parami i pozwalać, by trzymały się za ręce;
 23. po spożyciu posiłku, poinformować pracownika obsługi o wyjściu z dziećmi ze stołówki.

ROZDZIAŁ 8

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

§ 33.

 1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:

1założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;

 • umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
  i maseczki,
 • wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
 • Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego oraz z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemiologicznego.
 • Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie.  Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.

§ 34.

 1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
 2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 6. biurka;
 7. drzwi;
 8. poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);
 9. klamki;
 10. włączniki światła;
 11. poręcze i uchwyty;
 12. używane prze dzieci przedmioty.
 13. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów płynów służących do dezynfekcji.
 14. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski       i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami                                         w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka, WC).
 15. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 16. usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
 17. sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);
 18. użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);
 19. naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu, niczego nie pomijając;
 20. przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
 21. W przypadku dezynfekcji powierzchni, mających kontakt z żywnością, np. blatów stołów kuchennych, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 22. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 23. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
  w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 24. umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 25. zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 26. oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty
  i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

ROZDZIAŁ 9

WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

§ 35.

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

 1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
  1. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:
 2. techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
 3. techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
 4. zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

§ 36.

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
  i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do worka oznaczonego czerwonym kolorem.
 3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

 1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
  w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content