Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Regulamin Świetlicy

1. Świetlica jest czynna w godzinach: 6.30 – 16.00 

2. Celem pracy świetlicy jest: 

 • zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy, 
 • właściwa oganizacja czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach, 
 • pomoc w nauce, 
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające: 

 • potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne uczniów, 
 • zainteresowania uczniów. 

Organizowane są zajęcia: edukacyjne, plastyczne, umuzykalniające, relaksacyjne, czytelnicze, ruchowe oraz gry i zabawy. 

4. Organizacja zajęć w świetlicy w okresie epidemii covid 19: 

 • minimalna przestrzeń, odległość między stanowiskami dla uczniów powinna wynosić 1,5 m, przy jednym stoliku uczniowie z jednej klasy, 
 • wykorzystywane w sali przedmioty edukacyjne i zabawki należy dokładnie dezynfekować, 
 • uczeń posiada własne przybory plastyczne, uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą, 
 • należy wietrzyć salę świetlicy co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, 
 • należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami, 
 • podczas sprzyjającej pogody należy korzystać ze świeżego powietrza, jak najczęściej wychodzić z uczniami na boisko szkolne, przy zachowaniu dystansu pomiędzy innymi grupami przebywającymi w tym samym czasie na boisku szkolnym. 

5. Do zakresu zadań nauczyciela świetlicy należy: 

 • opracowanie rocznego planu pracy świetlicy, 
 • opracowanie sprawozdania z działalności świetlicy, 
 • przyjmowanie Kart Zgłoszenia Dziecka do świetlicy szkolnej,  
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy, 
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

6. Pod opieką jednego nauczyciela może przebywać nie więcej niż 25 uczniów. 

7. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców/ opiekunów czynnych zawodowo. 

8. Kwalifikacja ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (dostępna w dokumentacji świetlicy) składanej do wychowawcy klasy w pierwszym tygodniu września. Karta zgłoszenia dziecka zawiera podstawowe informacje o sytuacji rodzinnej ucznia- imię, nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i ogólna charakterystyka dziecka, informacje dotyczące miejsca pracy rodziców/ opiekunów,  informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy oraz uwzględnienie przystanków końcowych w przypadku korzystania z autobusu szkolnego. 

9. Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy. 

10. Uczniowie do i ze szkoły są przyprowadzani /odbierani przez jednego zdrowego rodzica/opiekuna.  

11. Dziecko może odebrać ze świetlicy , oprócz rodziców/opiekunów, tylko osoby wpisane na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

12. Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka w świetlicy. 

13. Rodzic jest zobowiązany do współpracy z nauczycielami świetlicy w kwestii bezpiecznego, właściwego zachowania dziecka. 

14. Dziecko nie zostanie wydane osobie pod wpływem alkoholu. 

15. Za szkody materialne, celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice. 

16. Uczniowie w świetlicy mają prawo do: 

 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, klocków, 
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,  
 • korzystania z pomocy nauczyciela w odrabianiu zadań domowych, 
 • pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu innych problemów. 

17. Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do: 

 • zgłaszania niepokojących objawów chorobowych, 
 • do regularnego mycia rąk po każdej przerwie, 
 • do zachowywania dystansu, 
 • do korzystania z własnych przyborów plastycznych, 
 • zgłaszania przyjścia i wyjścia ze świetlicy, 
 • uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy, 
 • dbania o porządek i ład w świetlicy, 
 • kulturalnego zachowania, 
 • używania form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję, 
 • nieopuszczania świetlicy bez zezwolenia, 
 • nieużywania brzydkich wyrazów, 
 • nieużywania telefonów komórkowych, 
 • szanowania gier i zabawek oraz innych sprzętów znajdujących się w świetlicy. 

18. Nagody za dobre zachowanie: 

 • pochwała ustna nauczyciela świetlicy, 
 • powiadomienie wychowawcy klasy o szczególnie pozytywnym zachowaniu, 
 • wpisanie pochwały do e-dziennika 
 • nagrodzenie wychowanka na zakończenie roku szkolnego. 

19. Kary za negatywne zachowanie: 

 • upomnienie nauczyciela, 
 • wpisanie uwagi do e-dziennika, 
 • powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 
 • okresowe zawieszenie w prawie uczęszczania do świetlicy ( po trzykrotnej pisemnej naganie), 
 • skreślenie z listy podopiecznych świetlicy przez dyrektora szkoły, jeśli wychowanek uporczywie nie przestrzega regulaminu świetlicy, a jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych. 

20. Procedury odbierania dzieci ze świetlicy: 

 • Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej zgłasza ten fakt przez wideodomofon.  
 • Pracownik szkoły przychodzi po dziecko do świetlicy. Nauczyciel może wydać dziecko po zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej dziecko z listą uprawnionych do jego odbioru, 
 • W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka. 
 • Odbiór dzieci poniżej 7 roku życia jest możliwy wyłącznie przez rodzica bądż inną osobę dorosłą upoważnioną na piśmie. 
 • Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 
 • Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym. 
 • W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem/opiekununem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazana przez rodzica/opiekuna. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. 
 • Rodzic/opiekun po odebraniu dziecka przejmuje nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywa na terenie szkoły. 
 • Uczniowie samodzielnie wracający do domu muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna ( nie dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia, które muszą być odebrane przez osobę dorosłą). 
 • Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi. 
 • Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 
 • Dzieci przebywające w świetlicy cały dzień należy odebrac do godziny 16.00. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegac godzin pracy świetlicy. 
 • W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.  Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 15 minut. Gdy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze potwierdzić swoją tożsamość oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy, podpisując się pod nim czytelnie. 
 • W sytuacji, gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami lub osobami upoważnionymi w karcie do odbioru dziecka, informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji.  W takiej sytuacji szkoła ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów ucznia oraz zapewnienia uczniowi dalszej opieki. 
 • Gdy taka sytuacja ( odebranie dziecka po godzinie 16.00) powtarza się rodzice/opiekunowie zostają pouczeni, że może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 
 • Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje Dyrektorowi Szkoły. 

Skip to content