Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Regulamin Świetlicy

1. Świetlica jest czynna w godzinach: 6.30 – 16.00 

2. Celem pracy świetlicy jest: 

 • zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy, 
 • właściwa oganizacja czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach, 
 • pomoc w nauce, 
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków. 

3. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające: 

 • potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne uczniów, 
 • zainteresowania uczniów. 

Organizowane są zajęcia: edukacyjne, plastyczne, umuzykalniające, relaksacyjne, czytelnicze, ruchowe oraz gry i zabawy. 

4. Organizacja zajęć w świetlicy w okresie epidemii covid 19: 

 • minimalna przestrzeń, odległość między stanowiskami dla uczniów powinna wynosić 1,5 m, przy jednym stoliku uczniowie z jednej klasy, 
 • wykorzystywane w sali przedmioty edukacyjne i zabawki należy dokładnie dezynfekować, 
 • uczeń posiada własne przybory plastyczne, uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą, 
 • należy wietrzyć salę świetlicy co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, 
 • należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami, 
 • podczas sprzyjającej pogody należy korzystać ze świeżego powietrza, jak najczęściej wychodzić z uczniami na boisko szkolne, przy zachowaniu dystansu pomiędzy innymi grupami przebywającymi w tym samym czasie na boisku szkolnym. 

5. Do zakresu zadań nauczyciela świetlicy należy: 

 • opracowanie rocznego planu pracy świetlicy, 
 • opracowanie sprawozdania z działalności świetlicy, 
 • przyjmowanie Kart Zgłoszenia Dziecka do świetlicy szkolnej,  
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy, 
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych. 

6. Pod opieką jednego nauczyciela może przebywać nie więcej niż 25 uczniów. 

7. Do świetlicy przyjmowane są dzieci rodziców/ opiekunów czynnych zawodowo. 

8. Kwalifikacja ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (dostępna w dokumentacji świetlicy) składanej do wychowawcy klasy w pierwszym tygodniu września. Karta zgłoszenia dziecka zawiera podstawowe informacje o sytuacji rodzinnej ucznia- imię, nazwisko dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i ogólna charakterystyka dziecka, informacje dotyczące miejsca pracy rodziców/ opiekunów,  informacje dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy oraz uwzględnienie przystanków końcowych w przypadku korzystania z autobusu szkolnego. 

9. Rodzic jest zobowiązany do aktualizacji danych wskazanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy. 

10. Uczniowie do i ze szkoły są przyprowadzani /odbierani przez jednego zdrowego rodzica/opiekuna.  

11. Dziecko może odebrać ze świetlicy , oprócz rodziców/opiekunów, tylko osoby wpisane na Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. 

12. Rodzic ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego dziecka w świetlicy. 

13. Rodzic jest zobowiązany do współpracy z nauczycielami świetlicy w kwestii bezpiecznego, właściwego zachowania dziecka. 

14. Dziecko nie zostanie wydane osobie pod wpływem alkoholu. 

15. Za szkody materialne, celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice. 

16. Uczniowie w świetlicy mają prawo do: 

 • korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, klocków, 
 • rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,  
 • korzystania z pomocy nauczyciela w odrabianiu zadań domowych, 
 • pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu innych problemów. 

17. Uczniowie w świetlicy są zobowiązani do: 

 • zgłaszania niepokojących objawów chorobowych, 
 • do regularnego mycia rąk po każdej przerwie, 
 • do zachowywania dystansu, 
 • do korzystania z własnych przyborów plastycznych, 
 • zgłaszania przyjścia i wyjścia ze świetlicy, 
 • uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy, 
 • dbania o porządek i ład w świetlicy, 
 • kulturalnego zachowania, 
 • używania form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję, 
 • nieopuszczania świetlicy bez zezwolenia, 
 • nieużywania brzydkich wyrazów, 
 • nieużywania telefonów komórkowych, 
 • szanowania gier i zabawek oraz innych sprzętów znajdujących się w świetlicy. 

18. Nagody za dobre zachowanie: 

 • pochwała ustna nauczyciela świetlicy, 
 • powiadomienie wychowawcy klasy o szczególnie pozytywnym zachowaniu, 
 • wpisanie pochwały do e-dziennika 
 • nagrodzenie wychowanka na zakończenie roku szkolnego. 

19. Kary za negatywne zachowanie: 

 • upomnienie nauczyciela, 
 • wpisanie uwagi do e-dziennika, 
 • powiadomienie wychowawcy klasy o złym zachowaniu, 
 • okresowe zawieszenie w prawie uczęszczania do świetlicy ( po trzykrotnej pisemnej naganie), 
 • skreślenie z listy podopiecznych świetlicy przez dyrektora szkoły, jeśli wychowanek uporczywie nie przestrzega regulaminu świetlicy, a jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych. 

20. Procedury odbierania dzieci ze świetlicy: 

 • Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej zgłasza ten fakt przez wideodomofon.  
 • Pracownik szkoły przychodzi po dziecko do świetlicy. Nauczyciel może wydać dziecko po zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej dziecko z listą uprawnionych do jego odbioru, 
 • W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka. 
 • Odbiór dzieci poniżej 7 roku życia jest możliwy wyłącznie przez rodzica bądż inną osobę dorosłą upoważnioną na piśmie. 
 • Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 
 • Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym. 
 • W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem/opiekununem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazana przez rodzica/opiekuna. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. 
 • Rodzic/opiekun po odebraniu dziecka przejmuje nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywa na terenie szkoły. 
 • Uczniowie samodzielnie wracający do domu muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna ( nie dotyczy dzieci poniżej 7 roku życia, które muszą być odebrane przez osobę dorosłą). 
 • Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi. 
 • Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie. 
 • Dzieci przebywające w świetlicy cały dzień należy odebrac do godziny 16.00. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegac godzin pracy świetlicy. 
 • W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.  Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, nieprzekraczający 15 minut. Gdy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze potwierdzić swoją tożsamość oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy, podpisując się pod nim czytelnie. 
 • W sytuacji, gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami lub osobami upoważnionymi w karcie do odbioru dziecka, informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji.  W takiej sytuacji szkoła ma prawo wezwać Policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów ucznia oraz zapewnienia uczniowi dalszej opieki. 
 • Gdy taka sytuacja ( odebranie dziecka po godzinie 16.00) powtarza się rodzice/opiekunowie zostają pouczeni, że może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 
 • Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje Dyrektorowi Szkoły. 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content