Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Zakończyliśmy projekt ,,Fabryka kompetencji kluczowych”

  Zakończyliśmy projekt ,,Fabryka kompetencji kluczowych”

W latach 2019- 2022 w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie realizowany był  projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej ,,Fabryka kompetencji kluczowych”, skierowany  do uczniów klas I- VI.

Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu podstawowym i ponadpodstawowym w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu było podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:

  1. Wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe;
  3. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Udział uczniów  w projekcie był  bezpłatny. Pomocą objętych zostało 55 dzieci.

W ramach projektu uczniowie mogli brać udział w zajęciach:

– logopedycznych,

– korekcyjno-kompensacyjnych,

– terapeutycznych,

– dydaktyczno – wyrównawczych – edukacja matematyczna,

– dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego,

– dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki,

– rozwijających uzdolnienia z biologii,

– z informatyki.

Do szkoły zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę 49. 051,43 zł (między innymi: tablety, sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych, mikroskopy).

Udział szkoły w projekcie jest nie do przecenienia. Ułatwił on realizację zajęć, podczas których uczniowie nabywali umiejętności niezbędne na rynku pracy, rozwijali swoje zainteresowania i pasje, z większą łatwością pokonywali bariery edukacyjne. Tym bardziej,  że atrakcyjność zajęć zapewniły pomoce dydaktyczne, zakupione również w ramach projektu.

Skip to content