Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Zakończyliśmy projekt ,,Fabryka kompetencji kluczowych”

  Zakończyliśmy projekt ,,Fabryka kompetencji kluczowych”

W latach 2019- 2022 w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie realizowany był  projekt wsparty funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej ,,Fabryka kompetencji kluczowych”, skierowany  do uczniów klas I- VI.

Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących  w kształceniu podstawowym i ponadpodstawowym w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko- Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu było podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:

  1. Wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe;
  3. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnej.

Udział uczniów  w projekcie był  bezpłatny. Pomocą objętych zostało 55 dzieci.

W ramach projektu uczniowie mogli brać udział w zajęciach:

– logopedycznych,

– korekcyjno-kompensacyjnych,

– terapeutycznych,

– dydaktyczno – wyrównawczych – edukacja matematyczna,

– dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego,

– dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki,

– rozwijających uzdolnienia z biologii,

– z informatyki.

Do szkoły zakupione zostały pomoce dydaktyczne na kwotę 49. 051,43 zł (między innymi: tablety, sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych, mikroskopy).

Udział szkoły w projekcie jest nie do przecenienia. Ułatwił on realizację zajęć, podczas których uczniowie nabywali umiejętności niezbędne na rynku pracy, rozwijali swoje zainteresowania i pasje, z większą łatwością pokonywali bariery edukacyjne. Tym bardziej,  że atrakcyjność zajęć zapewniły pomoce dydaktyczne, zakupione również w ramach projektu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content