Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły – wprowadzenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia ,,Zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19”

Na podstawie: wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r. poz.322,374 i 567), wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 maja 2020 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego funkcjonowania szkoły wprowadza się ,,Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19”.

§ 2

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły i rodziców oddających dzieci pod opiekę do szkoły do zapoznania się z wprowadzonymi ,,Zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19” oraz sumiennego ich stosowania.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z treścią  ,,Zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19” dołącza się do jego akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego  zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020r.

                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                               im. 27 WDP AK w Świeszynie

                                             Joanna Remplewicz

Skip to content