Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły – wprowadzenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 7/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia ,,Zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19”

Na podstawie: wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. Poz.59 oraz z 2020r. poz.322,374 i 567), wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 maja 2020 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z wymogami Głównego Inspektora Sanitarnego funkcjonowania szkoły wprowadza się ,,Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19”.

§ 2

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły i rodziców oddających dzieci pod opiekę do szkoły do zapoznania się z wprowadzonymi ,,Zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19” oraz sumiennego ich stosowania.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z treścią  ,,Zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie pandemii COVID-19” dołącza się do jego akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego  zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020r.

                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                               im. 27 WDP AK w Świeszynie

                                             Joanna Remplewicz

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content