Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

ZARZĄDZENIE NR 5/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  w Świeszynie

z dnia 4 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych
w Szkole Podstawowej im. 27
 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  w Świeszynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:
§1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie w okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r.- z możliwością zmiany-  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie są prowadzone
    z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
    §
    2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 27 WDP AK  w Świeszynie.

   §3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
27 WDP AK w Świeszynie
Joanna Remplewicz

Skip to content