Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Integracja międzyklasowa

W budowie zintegrowanego zespołu klasowego najtrudniejsze jest wypracowanie partnerskich relacji między uczniami tzw. równy z równym. W trakcie zajęć nauczycielki klas I i III połączyły realizację podstawy programowej z integracją zespołu klasowego. Integracja sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei przekłada się na zapewnieniu uczniowi poczucia bezpieczeństwa. Zgrana klasa to bezpieczna baza do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek. Zżyta klasa chętnie podejmuje się nowych i trudniejszych zadań.Uczniowie klas I i III zostali podzieleni na grupy. W klasie I zadanie polegało na zbudowaniu miasta od podstaw (postacie, zamki, gniazda, jaskinie itp.) wraz ze stworzeniem legendy i nazwy grodu.W klasie III uczniowie bawili się w artystów malarzy. Każda grupa losowała sposób wykonania pracy. Był to obraz z figur geometrycznych, obraz nakrapiany oraz obraz z odbitych dłoni.
Uczniowie w czasie zajęć nabywają nie tylko wiedzę, ale też rozwijają swoje umiejętności z zakresu asertywności, komunikacji czy rozwiązywania konfliktów. Kształtowane jest w nich poczucie odpowiedzialności za innych i chęć niesienia pomocy.

Autor: Anna Kurłowicz

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content