Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 6/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  w Świeszynie

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie  realizacji zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej im. 27  
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 410 z póź. zmianami), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i rodziców dzieci

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zajęcia rewalidacyjne od dnia 21 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. będą realizowane na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej                         w Świeszynie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 2

Zajęcia będą realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia przy zachowaniu procedur obowiązujących w szkole związanych                        z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020r.

                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                               im. 27 WDP AK w Świeszynie

                                             Joanna Remplewicz

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.
2_sp
Skip to content