Witaj na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 27 WDP AK w Świeszynie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie w sprawie realizacji zajęć rewalidacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 6/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej  w Świeszynie

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie  realizacji zajęć rewalidacyjnych
w Szkole Podstawowej im. 27  
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 410 z póź. zmianami), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i rodziców dzieci

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zajęcia rewalidacyjne od dnia 21 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. będą realizowane na terenie Szkoły Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej                         w Świeszynie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 2

Zajęcia będą realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia przy zachowaniu procedur obowiązujących w szkole związanych                        z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Świeszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2020r.

                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                               im. 27 WDP AK w Świeszynie

                                             Joanna Remplewicz

Skip to content